Regulamin konkursu

Konkurs serwisu projektanciwnetrz.com

„PIĘKNE WNĘTRZA. Pokaż swoją aranżację wnętrza!”

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
Organizatorem konkursu jest portal http://www.projektanciwnetrz.com/, zwany dalej Organizatorem.
Konkurs rozpoczyna się w dniu: 08.02.2017 r. i trwa do 08.03.2017 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Konkursu może być projektant wnętrz, architekt, biuro architektoniczne, zwani dalej Uczestnikiem.

Konkurs polega na wysłaniu na adres e-mail serwisu (info@projektanciwnetrz.com) maksymalnie 10 zdjęć aranżacji wnętrza dowolnego pomieszczenia wraz z opisami objaśniającymi co przedstawiają fotografie (autor, nazwa miejsca/pomieszczenia, które zostało zaaranżowane przez Uczestnika).

W Konkursie mogą brać udział tylko autorskie zdjęcia Uczestników.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ze zgodą na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie, publikacje i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i dalsze rozpowszechnianie jego zdjęć prze Organizatora, za pomocą m.in. mediów społecznościowych i innych środków przekazu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych od organizatora takich jak awaria stron internetowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się 08.02.2017 r. i trwa do 08.03.2017 r.

Zgłoszone do Konkursu zdjęcia wezmą udział w głosowaniu na Facebooku na stronie: https://www.facebook.com/projektanciwnetrz/. Zgłoszenie, które zbierze największą liczbę głosów wygra. Zbieranie głosów trwa do 22.03.2017 r.

Uczestnik z momentem przystąpienia do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęć, biorących udział w Konkursie, zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich, zgłoszone zdjęcia nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.

Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Organizator ma prawo bez zgody i informowania Uczestnika usunąć zdjęcia, które naruszają prawo, naruszają dobre imię osób trzecich, zawierają treści, uznawane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie, zawierają wizerunki obiektów, będące znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym, zawierają treści o charakterze komercyjnym (nie dotyczy to serwisu projektanciwnetrz.com), naruszają inne postanowienia, zawarte w Regulaminie.

Uczestnik ma prawo wycofania zgłoszenia w Konkursie w trakcie jego trwania. W tym celu zobowiązany jest skontaktować się z Uczestnikiem, składając oświadczenie o wycofaniu zgłoszenia z udziału w Konkursie.

3. NAGRODY W KONKURSIE

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zdjęcia aranżacji uzyskają największa liczbę głosów (najwięcej lików na Facebooku)

Główną nagrodą w konkursie jest promocja zwycięskiej aranżacji i jej autora na stronie http://www.projektanciwnetrz.com/ i na fan page na Facebooku przez miesiąc oraz rekomendacje, wystawione przez serwis projektanciwnetrz.com oraz stworzenie artykułu na stronę serwisu na temat oferty zwycięskiej aranżacji.

Data rozstrzygnięcia Konkursu to 9.02.2017 r.

Do 15.02.2017 r. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają e-maile z informacją o wynikach konkursu.

Nagród nie można wymienić na inne.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść nagrody na osobę trzecią.

Rozstrzygnięcie Konkursu opublikowane będzie na stronie internetowej Organizatora oraz na fan page na Facebooku w terminie nie później niż do 15 marca 2017 r.
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany e-mailowo o wygranej w terminie nie później niż do 15 marca 2017 r.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych na stronie Organizatora.

Zwycięzca Konkursu ma prawo do złożenia odmowy przyjęcia nagrody w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o jej uzyskaniu. W takim przypadku Organizator ma prawo do ponownego wybrania Zwycięzcy i ogłoszenia wyników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Wszystkie pytania i uwagi można kierować na adres: info@projektanciwnetrz.com z dopiskiem KONKURS.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać na adres: info@projektanciwnetrz.com.